Vastaus kirjalliseen kysymykseeni

Kysyin hallitukselta, mihin toimiin se ryhtyy, jotta kaikenikäisillä on yhtäläiset mahdollisuudet työllistyä? Kirjallinen kysymykseni löytyy täältä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_576+2018.aspx Ministeri vastasi seuraavasti: Lainsäädännössämme on kattavat syrjinnän kiellot. Yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kielloista säädetään yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014). Sukupuolten välisestä tasa-arvosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) ja työsopimuslaki (55/2001) edellyttää työntekijöiden tasapuolista kohtelua. Näitä täydentävät vielä rikoslain työsyrjintäsäännökset. Työnantaja voi liikkeen johdollisen päätösvaltansa nojalla päättää, keitä se palkkaa palvelukseensa. Työhönottopäätöksiä rajoittaa kuitenkin syrjinnän kiellot. Yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä muun muassa iän perusteella. Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajan tulee myös edistää yhdenvertaisuutta. Toimenpiteiden laatuun ja laajuuteen katsotaan vaikuttavan sekä työpaikan tarpeet että käytettävissä olevat voimavarat.  Edistämistoimenpiteiden tulee kuitenkin olla tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia ja niitä suunniteltaessa […]

Blogi: Pienituloiset erityisasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa – kannustimia siihen

Kulutustottumuksissa meillä ihmisillä on eroja. Niin kauan kuin rahaa maksuvälineenä on käytetty, ja varmasti sitä ennenkin, on saatu huomata erot perheenjäsentenkin keskuudessa rahankäytössä. Annat 50 euroa jokaiselle lapsellesi. Yksi tuhlaa rahan samana päivänä leluun, johon kyllästyy jo sitä seuraavana päivänä. Toinen ostaa tarpeellisen polkupyörän itselleen nettikaupasta. Kolmas onnistuu tuplaamaan saamansa rahamäärän pikkubisneksillään. Vastuulliset vanhemmat opettavat lapsilleen järkevää rahankäyttöä. Myös kouluilla on tässä suuri rooli. Toivoisin oppilaitoksilta jopa vielä suurempaa roolia, kuten olen aiemminkin perännyt talouskasvatusta alakouluista alkaen. Tällä hetkellä meillä Suomessa on aikuisiakin ihmisiä, jotka eivät tunne kansantalouden perusasioita, eivät ymmärrä työllisyysasteen merkitystä laajan veropohjan saavuttamiseksi, eivätkä myöskään edes tiedä mihin kaikkeen verotulot kuluvat. Eniten olen kuitenkin huolissani siitä osuudesta, […]

Kiitos seurakuntavaaleista

Kiitollisin mielin: Sain vahvan luottamuksen jatkaa Espoon kirkkovaltuutettuna ja Espoon Tuomiokirkkoseurakuntaneuvostossa. (Yllätti miltei tuplamäärä ääniä edellisiin vaaleihin.) Lämmin kiitos jokaiselle, mutta myös kaikille srk-vaaleissa äänestäneille ja ehdokkaille. Kirkolla ja sen seurakunnilla on tärkeä tehtävä kansakunnan kriisien sietokyvylle ja tavallisen arjen tukena. ”Minun kirkkoni luo turvaa, minun kirkkoni tuo lohtua”

Blogi: Valeuutisointi ja informaatiovaikuttaminen supervaalivuoden isoin haaste

Muualla työelämässä valehtelu on valehtelua, varastaminen on varastamista. Politiikassa nuo ”vain politiikkaa”. Asiaan on saatava muutos. Valeuutisilla ja informaatiovaikuttamisella pyritään saamaan haluttu vaalitulos. Sosiaalinen media tarjoaa valeuutisten levittämiselle tehokkaan alustan. Informaatiovaikuttaminen saattaa olla valtioiden rajat ylittävää, mikä luo suuria haasteita sen aisoissa pitämiselle. Suomessa pidetään keväällä sekä eduskunta- että EU-vaalit ja todennäköisesti syksyllä maakuntavaalit. EU:n komissio on parhaillaan laatimassa toimintasuunnitelmaa informaatiovaikuttamista vastaan. Angela Merkel ilmaisi lokakuussa Saksan parlamentille huolensa siitä, että Venäjä saattaa käyttää erilaisia verkkohyökkäyksiä ja disinformaatiota seuraavia eurovaaleja vastaan. Vastuu on myös meillä jokaisella poliitikolla ja poliitikoksi ryhtyvällä ehdokkaalla. Taustat tulee aina selvittää huolella. Entä missä menee raja hyväksyttävän poliittisen retoriikan ja ei-hyväksytyn retoriikan välillä? Jos populistipoliitikko pyrkii […]

Blogi: Maastakarkoittaminen nopeutuu ja maahantulokiellon rikkomisen rangaistus kiristyy

Tämä päivä on ollut oikein mieluisa tällaiselle poliisitaustaiselle kansanedustajalle, joka on tehnyt ulkomaalaispoliisissa ulkomaalaislain perusteella tehtäviä. Ensinnäkin meillä tänään aamupäivällä hallintovaliokunnassa saatiin valmiiksi mietintö hallituksen esityksestä myös laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta, jossa ehdotettiin muutettavaksi maasta karkottamista koskevien päätösten täytäntöönpanokelpoisuutta koskevia säännöksiä sillä tavalla, että tietyt yjt:hen liittyvät karkottamista koskevat päätökset voitaisiin panna täytäntöön nopeammin. Sitten tämän päivän maahantulokiellon rikkomisen sanktio, maksimirangaistuksen nostaminen sakosta vankeuteen, on yksi semmoinen, jota tervehdin varmasti erityisesti omien poliisikollegoideni puolesta ilolla. Maahantulokieltoa tosiaankin rikotaan jatkuvasti, ja ne määrät ovat lisääntyneet, ja on otettava huomioon myös se, että näistä ei aina jää tietenkään kiinni. Yleensä silloin kun ne paljastuvat, ne paljastumiset sitten tapahtuvat jonkin toisen rikoksen yhteydessä. Tässä […]

Verkkouutiset: Veera Ruoho kannattaa ulkomaalaisten rikollisten rangaistusten tiukennuksia

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, joka kiristäisi maahantulokiellon rikkomisesta annettavia rangaistuksia. – Pidän todella tarpeellisena tätä lakiuudistusta. Tein tästä viime vuonna lakialoitteen, jonka allekirjoittivat kuusi poliisikansanedustajaa yli puoluerajojen, toteaa kansanedustaja Veera Ruoho (kok.). Rajat ylittävää rikollisuutta vahvistaa ja sen torjuntaa vaikeuttaa merkittävästi maahantulokiellon rangaistusasteikon rajaaminen nykykäytännön mukaan ainoastaan sakkoihin. – Ulkomaalainen henkilö harvemmin maksaa sakkonsa, joten käytännössä rikos jää rankaisematta. Heppoinen rangaistusuhka aiheuttaa sen, ettei maahantulokiellolla ole tavoiteltua ennalta ehkäisevää vaikutusta, eikä se pidättele heitä saapumasta yhä uudelleen maahan, huomauttaa Ruoho. Kiellon rikkomisesta seuraisi jatkossa sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta. Hallituksen esityksellä yhtenäistetään käytäntöjä muiden pohjoismaiden kanssa. Niissä maahantulokiellon rikkomisesta voidaan tuomita vankeuteen 1-3 vuodeksi. Poliisi joutuu nykyisin käännyttämään […]

Kirjallinen kysymys vammaisryhmien välisestä syrjinnästä liittyen avustaja- ja opaskoirien myöntämisperusteisiin

STM:n lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineasetuksen muistiossa (19.12.2011) todetaan, että fyysisesti vammaiselle henkilölle voidaan myöntää avustajakoira apuvälineeksi sairaanhoitopiirien myöntämiskäytännöissä.  Avustajakoirien luovutus perustuu julkisessa terveydenhuollossa tehtyyn moniammatilliseen kuntoutussuunnitelmaan tai hoitavan lääkärin laatimaan B-lausuntoon liittyen hakijan terveydentilaan ja toimintakykyyn. Vammaisryhmien välistä syrjintää tapahtuu tällä hetkellä kolmesta syystä. Ensinnäkin sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja yksityiset lahjoittajat kustantavat kokonaan fyysisesti vammaisten henkilöiden avustajakoirien hankinnan ja koulutuksen. Näkövammaisten opaskoirat puolestaan kustannetaan pääsääntöisesti sairaanhoitopiirien kautta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineinä. Näin ollen apuvälineen myöntämiskäytäntö asettaa kaksi vammaisryhmää eriarvoiseen asemaan ja vammaisryhmien välinen yhdenvertaisuus ei toteudu. Toiseksi tällä hetkellä avustajakoiria odottaa yli 80 fyysisesti vammaista hakijaa. Avustajakoiria pystytään avustuksilla hankkimaan vain noin 5 – 6 koiraa vuodessa. Avustajakoiran jonotusaika voi […]

Kirjallinen kysymys häirinnästä, kiusaamisesta ja epäasiallisesta kohtelusta

Eduskunnan puhemiehelle Työturvallisuuslain (738/2002) 18 §:n 3 momentti velvoittaa työntekijöitä välttämään muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. Työturvallisuuslain 28 § velvoittaa siihen, että saatuaan tiedon epäasiallisesta kohtelusta tai häirinnästä on työnantajan ryhdyttävä käytettävissä olevin keinoin poistamaan epäkohtaa. Häirintätapauksissa työsuojeluviranomaisen tehtävänä on antaa ohjeita ja neuvoja sekä tarvittaessa valvoa, että saatuaan tiedon häirinnästä työnantaja tekee tarvittavat selvitykset ja toimenpiteet häirinnän lopettamiseksi. Työsuojeluviranomainen arvioi, ovatko työnantajan toimenpiteet riittävät. Valvonnan tavoitteena on, että häirintä työpaikalla loppuu ja että työnantaja toimii jatkossa siten, että työpaikalla on häirinnän hallintaan toimivat käytännöt. Häirintä, epäasiallinen käyttäytyminen ja kiusaaminen alkavat jo lapsuudessa ja nuoruudessa. Onkin hälyttävää, että […]

Kokoomuksen Ruoho: Hallitus kuunteli sisäilmasta oireilevia – toimenpideohjelma huonon sisäilman torjumiseksi

Tiedote 6.5.2018 Hallitus hyväksyi kuluvalla viikolla Terveet tilat 2028 –ohjelman, jonka tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana pyritään vakiinnuttamaan kiinteistönpitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, käyttötarkoitukseensa sopivuus ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Uuden toimintatavan pitäisi parantaa esimerkiksi monien päiväkotien, koulujen ja kasarmien sisäilmatilannetta. ”Olen eduskunnan sisäilmaryhmän jäsen ja saan jatkuvasti yhteydenottoja kansalaisilta, jotka kamppailevat heikentyneen terveydentilansa takia, mikä on seurausta huonosta sisäilmasta”, huomauttaa kokoomuksen kansanedustaja Veera Ruoho. ”Pidän erinomaisena, että hallitus tarttuu jämäkästi sisäilmaongelmiin, jotka pahimmassa tapauksessa tekee ihmisestä täysin työkyvyttömän. Nyt hyväksytyn ohjelman keskeisiä toimia on terveydenhuollon vahvempi tuki kaikille sisäilmasta oireileville”, jatkaa Ruoho. Toimenpideohjelman etenemisestä tullaan raportoimaan vuosittain […]

Jätin eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen varainsiirtoveron haitoista

Maaliskuussa 2013 varainsiirtoveroa nostettiin asunto-osakeyhtiöissä 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin. Omakotitalojen varainsiirtovero pysyi ennallaan 4,0 prosentissa. Lisäksi asunto-osakeyhtiöissä varainsiirtoveron veropohjaa laajennettiin kattamaan asunnon myyntihinnan lisäksi osakkeisiin kuuluva yhtiölaina. Useat talousasiantuntijat ovat esittäneet kritiikkiä varainsiirtoveroa kohtaan. Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen on todennut, että varainsiirtoveron haitallisuudesta vallitsee ekonomistien joukossa laaja konsensus. Kärkkäinen korostaa, että vero vähentää muuttokannusteita, hyydyttää asuntomarkkinoita ja nostaa rakenteellista työttömyyttä. (Kauppalehti, 28.7.2016.) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Helsingin kaupunki teettivät tutkimuksen ”Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset: Tutkimustietoa verouudistuksesta”, joka julkaistiin maaliskuussa 2018. Tutkimuksessa onnistuttiin erottamaan varainsiirtoveron vaikutus muista muuttamiseen vaikuttavista tekijöistä. Aineistona käytettiin vuosina 2006-2016 kerättyä tietoa. Tutkimuksessa saatiin selvää näyttöä siitä, että varainsiirtovero vähensi muuttamista. Muuttamisen väheneminen puolestaan johtaa siihen, että kotitaloudet […]